Emerytura

Świadczenie pieniężne, które służy jako zabezpieczenie materialne dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. Przysługuje ono po osiągnięciu wieku emerytalnego, a ten określa ustawa.

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne, forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filara, wsparta zachętami podatkowymi.

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filara, wsparta zachętami podatkowymi.

Kapitał początkowy

To „rozliczenie” okresu opłacania składek przed 1 stycznia 1999 r., czyli hipotetyczna emerytura, jaką tego dnia otrzymałby zainteresowany. Oblicza się go dla wszystkich osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w zatrudnieniu przed 1999 r. Kapitał początkowy obliczany jest także ubezpieczonemu urodzonemu przed 1949 r. jeżeli zgłosi wniosek o emeryturę po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2008 r. i wystąpi o jej obliczenie według nowych zasad. Ustalony kapitał początkowy podlega corocznej waloryzacji.

Konto w ZUS (I filar)

Każdy ubezpieczony w ZUS posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne, tzw. drugi filar, są częścią, zreformowanego w 1999 r., obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych.

PPE

Pracownicze Programy Emerytalne, dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez pracodawcę przy współudziale pracowników

PTE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne, prywatne instytucje finansowe zarządzające OFE.

Stopa zastąpienia

Relacja  emerytury do ostatniego wynagrodzenia, pokazuje, ile procentowo będzie wynosiła emerytura w stosunku do ostatniego wynagrodzenia.

Stopa zwrotu

Podstawowa charakterystyka dochodu, pokazuje procentową zmianę (wzrost lub spadek) wartości inwestycji.

Subkonto w ZUS

Tzw. drugi filar, od 1 maja 2011 r. zmniejszono składkę przekazywaną do OFE. Od tego czasu ZUS prowadzi subkonto, gdzie zbierane są składki, które wcześniej trafiały do OFE. Składki na subkoncie są ewidencjonowane i waloryzowane (stan konta nie może ulec obniżeniu) i podlegają dziedziczeniu na zasadach analogicznych jak w OFE.

Waloryzacja

Coroczna „podwyżka” emerytur, której wysokość ustalona jest ustawowo.

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa istniejąca od 1934 roku. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli i wypłaca świadczenia: emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie.