Pracownicze Programy Emerytalne

Dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez pracodawcę przy współudziale pracowników.

Pracownicze programy emerytalne są dobrowolną formą grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowaną przez pracodawcę przy współudziale pracowników. Składkę podstawową finansuje pracodawca, natomiast pracownik może zadeklarować wnoszenie składki dodatkowej, potrąconej z wynagrodzenia. Środki wnoszone do programu są odprowadzane i zarządzane przez instytucję finansową, która jest wybierana przez pracodawcę i pracowników w fazie organizowania programu. Pracownicze programy emerytalne mogą być prowadzone w jednej z czterech form:

  • w formie pracowniczego funduszu emerytalnego (PFE),
  • w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
  • w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pracowników,
  • w formie zarządzania zagranicznego.

Zgromadzone przez uczestnika na jego rachunku środki mogą podlegać wypłacie, wypłacie transferowej (do innego PPE lub na IKE) lub zwrotowi. Przesłanki do wycofania środków
z programu, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, są szczegółowo określone przepisami prawa. Wypłata zgromadzonych oszczędności może nastąpić:

  • na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego 60 roku życia,
  • po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, po ukończeniu 55-ego roku życia,
  • na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci uczestnika,
  • bez wniosku uczestnika w przypadku ukończenia przez niego 70 lat (o ile wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków).

Limit wpłat na PPE w roku 2015 wynosi 17.815,50 zł.

Pracownicze Programy Emerytalne w liczbach – czytaj więcej w dziale statystyka.