Informacja na temat powszechnego systemu emerytalnego
Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów dotycząca powszechnego systemu emerytalnego.
Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych
Informacje publikowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, dotyczące konkretnych otwartych funduszy emerytalnych, sporządzane są przez te podmioty. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych w tym zakresie informacji.
Oświadczenie członka OFE o przekazywaniu składki do OFE
Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Tekst jednolity.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Tekst jednolity.
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Tekst jednolity.
Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS
Wpływ różnych technik pomiaru. Analiza kompleksowa.
„Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu” – synteza Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego
„Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu” – informacja prasowa
Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego – „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”
Wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z późn. zm.)
Opinia prawna – dr Ryszard Piotrowski
Opinia o zgodności z Konstytucją RP - w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
Opinia prawna – prof. Marek Wierzbowski
Opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP przeniesienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wierzytelności powstałych w wyniku umorzenia instrumentów dłużnych, w których ulokowane są aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Opinia prawna – prof. Marek Wierzbowski
Opinia prawna w przedmiocie charakteru środków stanowiących aktywa Otwartych Funduszy emerytalnych oraz oceny przeniesienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tych środków z punktu widzenia zgodności proponowanych zmian z Konstytucją RP.
Opinia prawna – prof. Marek Chmaj
Ekspertyza prawna w przedmiocie: a) konstytucyjności projektu ustawy dotyczącego przeniesienia wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części uprawnień emerytalnych z OFE do ZUS; b) ogólnej oceny ryzyka dochodzenia roszczeń przez powszechne towarzystwa emerytalne z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. BIT).
Opinia prawna – prof. Inetta Jędrasik-Jankowska
Ekspertyza prawna w kwestii zgodności z zasadami ubezpieczeń społecznych dotychczasowych i proponowanych rozwiązań dotyczących zasad działania systemu emerytalnego.
Opinia prawna – prof. Elżbieta Chojna-Duch
Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.