Co z podwyższonym wiekiem emerytalnym?

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o emeryturach i rentach, do końca września 2017 roku obowiązuje tzw. podwyższony wiek emerytalny. Wiek ten jest zróżnicowany i zależy od roku i kwartału urodzenia danej osoby. Z każdym kolejnym kwartałem rośnie aż do osiągnięcia poziomu 67 lat.

 

Aby otrzymać emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn), wniosek o jej przyznanie będzie można złożyć we wrześniu lub w październiku 2017 roku. Złożony wcześniej wniosek nie będzie rozpatrzony pozytywnie, gdyż nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2017 roku.

 

Czy zachowam świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową?

 

Osoby, które mają prawo do świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej, mogą je zachować do czasu, aż osiągną podwyższony wiek emerytalny.

 

Gdy ukończą 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), mogą wcześniej złożyć wniosek o przyznanie emerytury.

 

Komu podwyższą emeryturę?

 

Zasada: „ile wypracujesz, tyle dostaniesz” może spowodować, że emerytura danej osoby będzie bardzo niska. Jeśli jednak będzie miała ona odpowiedni staż ubezpieczeniowy, jej  emerytura nie będzie mogła być niższa niż emerytura minimalna. Obecnie jest to 1000 złotych. Od 1 października 2017 roku staż ubezpieczeniowy, uprawniający do podwyższenia emerytury do poziomu emerytury minimalnej, będzie wynosił:

 • 20 lat dla kobiet (dotychczas 22 lata)
 • 25 lat dla mężczyzn (bez zmian)

 

Gdzie trafią środki z OFE?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje otwarte fundusze emerytalne o obowiązku przekazywania do ZUS środków tych osób, które przed 1 października 2017 roku skończą 50 lat
w przypadku kobiet i 55 lat w przypadku mężczyzn.

 

Środki z konta OFE zostaną przekazane na subkonto danej osoby w ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. OFE mają obowiązek przekazywania środków w stosunku do osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

 

Co z emeryturą częściową?

 

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie  1 października 2017 roku, nie będzie już przyznawana.

 

Jednakże te osoby, które spełnią warunki wymagane do przyznania emerytury częściowej przed dniem 1 października 2017 roku, otrzymają to świadczenie – i to bez względu na to, czy złożą wniosek do końca września czy później. W takim przypadku prawo do emerytury częściowej i jej wysokość będą ustalane na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 roku.

 

Emeryturę częściową będzie można pobierać do czasu otrzymania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym. Warunkiem przyznania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym jest złożenie wniosku oraz rozwiązanie stosunku pracy.

 

Co zmieni się, gdy otrzymam rentę po 30 września 2017?

Gdy osoby, którym zostanie przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 roku, osiągną powszechny wiek emerytalny, ZUS z urzędu przyzna im emerytury.

 

Jeżeli w dniu ukończenia 60 lub 65 lat renta będzie wstrzymana, emerytura zostanie przyznana od dnia, od którego zostałaby podjęta wypłata renty.

 

Co zmieni się, gdy otrzymam rentę do 30 września 2017?

Jeśli do końca września 2017 roku dana osoba nie osiągnie podwyższonego wieku emerytalnego
i 1 października 2017 roku będzie miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będzie mogła ją pobierać do dnia, w którym osiągnie podwyższony wiek emerytalny. Po tym terminie ZUS przyzna jej emeryturę z urzędu. Osoba w takiej sytuacji będzie mogła też złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągnie obniżony wiek emerytalny. Wtedy emerytura zostanie jej przyznana wcześniej – przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego.

 

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa?

Od 1 października 2017 roku prawo do okresowej emerytury kapitałowej będzie przysługiwało kobietom, które ukończyły 60 lat, należą do OFE, mają ustalone prawo do emerytury i zgromadzoną na subkoncie kwotę, ustaloną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego ZUS przyzna emeryturę równą lub wyższą od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

 

Od 1 października 2017 roku prawo do tej emerytury przysługuje do dnia poprzedzającego 65 urodziny. ZUS powiadomi kobiety, które ukończyły już 65 lat i  pobierają okresową emeryturę kapitałową,
o możliwości wystąpienia przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, z wnioskiem o przeliczenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jak długo będą opłacane składki w związku ze świadczeniem pielęgnacyjnym?

W przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 października 2017 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą opłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko do momentu, w którym okresy składkowe i nieskładkowe wyniosą łącznie 20 lat w przypadku kobiet albo 25 lat w przypadku mężczyzn. To samo dotyczy osób, które pobierają specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Przykładowo: jeśli kobieta posiada już 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, od 1 października 2017 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie będzie opłacał za nią składek emerytalnych i rentowych

 

 

Co z emeryturą nauczycielską?

Nowe przepisy wydłużają możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską, przyznawaną bez względu na wiek dla osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny lub
w określonym czasie po jej wejściu w życie ukończyły obniżony wiek, a nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego. Dotyczy to tych nauczycieli, którzy:

 • do 31 grudnia 2008 r. udowodnili co najmniej:
 • 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej
  w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć

lub

 • 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć (ten warunek dotyczy nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych
  i schronisk dla nieletnich),
 • przed 1 października 2017 r. nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale ukończyli 60 lat ( kobiety) i 65 lat (mężczyźni) albo wiek ten osiągną do 31 sierpnia 2018 r.,
 • rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy albo stosunek ten ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie
  z przyczyn określonych w Karcie Nauczyciela, m.in. z powodu całkowitej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych, które powodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
 • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub zgłoszą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w tym funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,
 • zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

Co ważne, powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2018 roku nie ukończą obniżonego wieku emerytalnego, będą mogli uzyskać prawo do emerytury nauczycielskiej na ogólnych, obecnie obowiązujących warunkach, jeśli
z wnioskiem o to świadczenie wystąpią przed ukończeniem wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.