Waloryzacja/Stopa zwrotu

Składki emerytalne zewidencjonowane w ZUS – aby nie traciły na wartości w czasie – podlegają waloryzacji. W OFE składki te są powiększane o zyski z inwestycji lub pomniejszane o poniesione straty.

W ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych każdy ubezpieczony – urodzony po 1948 roku – posiada indywidualne konto emerytalne w ZUS. Ewidencjonowane są na nim wszystkie wpłacone składki oraz kapitał początkowy. Środki zewidencjonowane na indywidualnym koncie w ZUS są waloryzowane wskaźnikiem zmiany sumy przypisu składek – zależnym od poziomu zatrudnienia i przeciętnej wysokości wynagrodzenia w gospodarce. Im więcej osób płaci składkę emerytalną i im wyższe są nasze płace, tym wyższa jest waloryzacja.

Natomiast środki gromadzone na subkoncie w ZUS są waloryzowane (według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych 5 lat, z zastrzeżeniem nieujemności stopy waloryzacji, w przeciwieństwie do OFE, gdzie wartość jednostki rozrachunkowej może ulec obniżeniu, np. gdy spada wartość akcji lub obligacji (korporacyjnych, samorządowych) znajdujących się w portfelu OFE.

Składka przekazywana na rachunek w OFE jest inwestowana na rynku finansowym. Stopa zwrotu zależy od decyzji inwestycyjnych zarządzających funduszami Powszechnych Towarzystw Emerytalnych oraz sytuacji na giełdzie. W OFE nie ma ustalonego z góry wskaźnika waloryzacji. Zgromadzone środki wzrastają, gdy są zyski z inwestycji lub zmniejszają się w przypadku występowania strat z tytułu dokonywanych przez OFE inwestycji. 

Informacje na temat porównania wskaźników waloryzacji i stóp zwrotu OFE znajdą Państwo w opracowaniu Ministerstwa Finansów:  „Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS”

 Stopa zwrotu/waloryzacja w latach 2000-2012

Waloryzacja